จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 4

เดือนเมษายน 67

มกราคม 67

     ข้าราชการบำนาญผู้ที่ได้รับเงินบำนาญเดือนละ 13,500 บาท ขึ้น ไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์และผู้ได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 27,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่เดิม) อาคารสำนักงานอธิการบดีตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่องขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-260-3558 และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

“ปราการเวลา ณ สมุทรปราการ”

วันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ชมรมจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปากน้ำ ปราการเวลา มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ได้รับความรู้ เพลิดเพลินกันทั่วหน้า ขอบคุณ รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง ที่ช่วยเป็นธุระจัดการจองที่นั่ง วีไอพี จำนวน 27 ที่นั่ง ให้ได้ชม ปราการเวลา The Thearte ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก และคุณลักขณา สุวรรณประสิทธิ์ คนปากน้ำที่ช่วยดูแลจัดเตรียมร้านอาหาร ที่พัก จัดหาเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลองป่าจากที่ยังร่มรื่น ชื่นบาน มือกล้อง รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์ และ รศ. เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์ ที่ช่วยเขียนบทความ “ปราการเวลา ณ สมุทรปราการ” ในฉบับนี้

 • ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Thailand -PSF ระดับที่ 4 ครูที่เป็นผู้นำการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับชาติ (Mastery Teacher) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567
 • ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.เฉลิมศักดิ์ สุภาผล ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี จาก พลตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567
 • คณะกรรมการบริหารชมรมฯ กำหนดการประชุมประจำเดือน เมษายน 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนัก
  หอสมุดกลาง เวลา 10.00 น. รดน้ำขอพรจากคณาจารย์/สมาชิกอาวุโส ที่ตอบรับแล้ว คือ รศ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ รศ.โมรี ชื่นสำราญ รศ.ดร.ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ขอเชิญชวนผ้าซิ่น หรือผ้าไทย รับประทานอาหารร่วมกัน
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 3/2567วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชมรมฯ ขอบคุณ ผศ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม และทีมงาน ที่มาช่วยจัดกิจกรรมกีฬาพาเพลินให้สมาชิกได้ออกกำลังกาย บริหารสมอง ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนุกสนานร่วมกัน และขอขอบคุณ อาหารว่างหลากหลาย อันได้แก่ ขนมปัง : อ.สุวัฒน์และ อ.มารศรี บัววราภรณ์ /ถั่วแระญี่ปุ่น : รศ.ดร.วิจิตร วรุตบางกูร / มะม่วงน้ำดอกไม้หวานหอม : รศ.วรรณี โสมประยูร: / ขนุน : ผศ.ระวีวรรณ พันธ์พานิช / ข้าวโพดต้ม : อาจารย์พวงผกา คงอุทัยกุล/ ส้มโอ : คุณประยงค์ – คุณติ๋ม วินิจวงศ์
 • เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะสังคมศาสตร์เชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศวเข้าร่วมโครงการ SOC SWU ELDERLY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการด้านสังคมสูงวัย ดังกำหนดการ
  – การบรรยาย หัวข้อ “สุขใจ วัยเกษียณ” โดย : คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่)
  – การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกกำลังกายแบบง่าย ๆ กับกิจกรรม “ผ้าขาวม้า พากายขยับ” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ อเนก
  – นิทรรศการให้ความรู้ด้านวิชาการและสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย ฯลฯ .ณ โถงชั้น 1 และห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ที่เข้าร่วมโครงการ : รศ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ รศ.ดร.วิจิตร วรุตบางกูร ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ ผศ.พัชรา สุทธิสำแดง อ.ดร.ละเอียด รักษ์เผ่า ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน คุณสุนี เหล่ารัตนเวช ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ อ.พวงผกา คงอุทัยกุล ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี รศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา รศ.ดร.สนองโลหิตวิเศษ ชมรมฯ ขอบคุณ ผศ.ดร.ประภาพรรณ โรจน์ศิริรัตน์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ที่ให้การดูแลต้อนรับเป็นที่ประทับใจ ได้ประโยขน์ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างดี
 • ชมรมฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำบุญเพื่อบูรณะและทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพ ติสสเทโว พระสังฆราชพระองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า และเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 (รถตู้ 3 คัน)รับสมาชิก จำนวน 30 คน กำหนดการดังนี้ 

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
  07.00 น. รถตู้ออกจาก มศว 
  08.00 น. ถึงวัดสุทัศน์ เข้ากราบสักการะพระศรีศากยมุนี ณ
  พระวิหาร และพระตรีโลกเชษฐ์ ณ พระอุโบสถ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
  รัชกาลที่ 8 (วัดประจำในหลวงรัชกาลที่ 8)
  10.30-11.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 9 รูป (ถวายภัตตาหารปิ่นโต) ณ พระตำหนักสมเด็จ พระสังฆราชแพ คณะ 6 จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุในพระตำหนัก กราบสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชแพ พระสุนทรวาณี หลวงพ่อดำ
  11.30 น. ทานอาหารกลางวัน
  12.30 น. เดินทางไปรัฐสภา (เกียกกาย)
  13.00-15.30 น. เข้าเยี่ยมชมรัฐสภา 
  ค่าใช่จ่ายคนละ 1,300 บาท 
 • คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความจำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้