จดหมายข่าว ปีที่ 30 ฉบับที่ 5

เดือนพฤษภาคม 67

มกราคม 67

     ข้าราชการบำนาญผู้ที่ได้รับเงินบำนาญเดือนละ 13,500 บาท ขึ้น ไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์และผู้ได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 27,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่เดิม) อาคารสำนักงานอธิการบดีตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่องขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-260-3558 และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

     ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ได้รับรางวัลวัชรเมธีศรีนครินทร อ.อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม ศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ได้รับรางวัลศรีสง่าศรีนครินทร ศิษย์เก่าเกียรติยศ เข้ารับรางวัลงานเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1
 • คณะกรรมการบริหารชมรมฯ กำหนดการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. และฟังการบรรยายเรื่อง ปลาในวรรณคดี เวลา 10.00 – 11.30 น. โดย คุณสมหวัง พิมลบุตร ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง และรับประทานอาหารร่วมกัน
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 4/2567 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชมรมฯ จัดงานสรงน้ำพระรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโสที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม : รศ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ รศ.โมรี ชื่นสำราญ ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รศ.ดร.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล นำเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดกลางมาร่วมรดน้ำขอพรด้วยทำให้ดูคึกคักมากขึ้น คณาจารย์อาวุโสร่วมรำวงสงกรานต์ด้วยกันหลายรอบ ท่านอาจารย์โมรี ชื่นสำราญ และท่านอาจารย์วชิรญา บัวศรี ไม่ได้มาพบพวกเรานานมาก จึงมีคณะกรรมการและสมาชิกแวะเวียนไปพูดคุยทักทาย ถ่ายรูปด้วยความระลึกถึงกัน ปิดท้ายด้วยไลน์แดนซ์ ที่นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์สิริ สุเสารัจ เป็นการออกกำลังก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และขอขอบคุณ อาหารว่างหลากหลาย อันได้แก่ โดนัทของ Krispy Kreme : รศ.ดร.วิจิตร วรุตบางกูร / วุ้นรังนก : อาจารย์อุไร สังขนันท์ / กะหรี่ปั๊ปอุ่นๆ : ผศ.ศิรินนา บุณยสงวน / ขนุน : ผศ.ระวีวรรณ พันธ์พานิช / ส้ม : คุณประยงค์- คุณติ๋ม วินิจวงศ์
 • เมื่อวันที่ 12 เมษายน ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมนำชมภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า ที่โรงภาพยนตร์ QUATIER CineArt มีเหล่าอาม่าที่ยังสดใส สดสวยทุกวัน ร่วมกิจกรรมด้วยมากถึง 26 คน ด้วยการประสานงาน การติดต่อของคุณกัญญา จันทร์ดี (น้าดี) และเตรียมต้อนรับพวกเราเหล่าอาม่าที่หน้าโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ก่อนเที่ยง ในส่วนของหนังวันนี้สนุกสนานมาก (สังเกตจากเสียงหัวเราะเป็นระยะของ รศ. ดร.สนอง โลหิตวิเศษ ที่นั่งอยู่ใกล้กัน) การเลือกนักแสดงทำได้ดีมาก การแสดงเป็นธรรมชาติดี บทภาพยนตร์สื่อสารทางอารมณ์ได้ดี โดยรวมเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างได้ดีเรื่องหนึ่ง ดีใจที่ได้ไปชมกับเพื่อนๆ ทีมชวนกันดูหนัง ขอบคุณตากล้องรศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก และคุณสุนี เหล่ารัตนเวช (คัดลอกจาก facebook ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์)
 • เมื่อวันที่ 26 เมษายน ชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม ในวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 75 ปี และแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อ.อรพินธุ์ คณึงสุขเกษม และ ศ.เกริก ยุ้นพันธุ์ และร่วมใส่บาตร
 • เมื่อวันที่ 29 เมษายน ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ไทย รื่นเริงใจ วันไหล มศว ณ อาคารกีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
 • ชมรมฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำบุญเพื่อบูรณะและทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพ ติสสเทโว พระสังฆราชพระองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า และเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รับสมาชิก 30 คน ดังกำหนดการ
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
  07.00 น. รถตู้ออกจาก มศว
  08.00 น. ถึงวัดสุทัศน์ เข้ากราบสักการะพระศรีศากยมุนี ณ พระวิหาร และพระตรีโลกเชษฐ์ ณ พระอุโบสถ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 (วัดประจำในหลวงรัชกาลที่ 8)
  10.30-11.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 9 รูป (ถวายภัตตาหารปิ่นโต) ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพ คณะ 6 จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุในพระตำหนัก กราบสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชแพ พระสุนทรวาณี หลวงพ่อดำ
  11.30 น. ทานอาหารกลางวันร้านมิตรโกหย่วน
  12.30 น. เดินทางไปรัฐสภา (เกียกกาย)
  13.00-15.30 น. เข้าชมรัฐสถา
  ค่าใช่จ่ายคนละ 1,300 บาท