ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใช้งาน/ผู้อนุมัติการจองห้อง/ผู้บันทึกการใช้ห้อง 
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังกล่าวข้างต้น
ได้ที่ระบบ E-Survey คลิกที่นี่ 
 
--------------------
 
[ เข้าสู่ระบบจองห้อง ]