spban.gif (8319 bytes)

จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 เดือนมกราคม  2544

http://old-club.swu.ac.th

เก็บตกจากวันประชุมใหญ่ของชมรมผู้สูงอายุ อาจารย์และข้าราชการ มศว         

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2544 ชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ มศว ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่และเลือกตั้งประธานชมรมฯคนใหม่ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อาคารหอสมุด มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  80 คน โดยเริ่มจากศาสตราจารย์สุไร พงษ์ทองเจริญ ประธานชมรมฯได้รายงานผลงานในรอบปีของชมรมฯ จากนั้นได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ ปรากฏว่า มีสมาชิกได้รับการเสนอชื่อ 6 ท่านด้วยกันคือ รศ.กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (ขอถอนตัว), รศ.ดร.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา, รศ.สุเทพ บรรลือสินธุ์ (ขอถอนตัว), ผศ.สมหมาย รอดโพธิ์ทอง, อาจารย์อุไร สังขนันท์ (ขอถอนตัว) และ ผศ.สุพิน ทองธานี ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า 
รศ. ดร.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา  ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมคนใหม่ ประธานชมรมคนใหม่จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานต่อไปในเร็วๆนี้
         ต่อจากนั้นได้มีการบรรยายเรื่อง "ประสบการณ์จากการนำผู้สูงอายุไปทัศนศึกษา" 
โดย คุณดำรง พุฒตาล (วุฒิสมาชิกและศิษย์เก่า มศว) ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สนุกสนานและน่าสนใจมากมาย เช่น ผู้สูงอายุควรไปเที่ยวแบบลงเรือสำราญ เพราะไม่เหนื่อยมาก แต่ราคาค่อนข้างแพงประมาณ 6 - 7 หมื่นบาท ใช้เวลา 7 - 10 วัน มีผู้ไปท่องเที่ยวประมาณ 2000 คน มีผู้ให้บริการประมาณ 700 คน ในเรือสำราญเสมือนเป็นเมืองลอยน้ำ มีทั้งโรงพยาบาล โรงภาพยนต์ซึ่งเปลี่ยนเป็นโบสถ์ได้ด้วย สนามเทนนิส ดนตรี คาสิโน และอาหารชั้นเยี่ยม เรือจะแล่นตอนกลางคืน ตอนกลางวันจะแวะชมเมืองต่างๆ แต่มีข้อแม้ว่าผู้สูงอายุจะต้องไม่เมาคลื่น คุณดำรงยังยังให้ข้อคิดอีกว่า สิ่งที่ผู้สูงอายุไม่ควรทำในการไปทัศนศึกษาคือ ไม่เลือกเดินทางแบบขึ้นเขาลงเรือ ถ้าหากราคาถูกต้องดูรายละเอียดด้วยว่า มีอาหารกลางวันไหม โรงแรมที่พักเป็นอย่างไร ไม่ซื้อของฝากมากเกินไป เครื่องบินจอดหลายแห่งเกินไปก็ไม่ดี ออกจากห้องพักต้องนำลูกกุญแจออกไปด้วย อย่าโทร.รบกวนมัคคุเทศก์ตอนเช้ามืดเพราะเขาต้องการพักผ่อน และระวังเข้าห้องน้ำชาย-หญิงผิด เป็นต้น
        และอีกประเด็นหนึ่ง คุณดำรงย้ำว่า การท่องเที่ยวจะประสบความสำเร็จควรประกอบด้วย 5 อ. คือ อาหาร จะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ทำให้ท้องเสีย อากาศ ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป อายุ ผู้สูงอายุไม่ควรไปเที่ยวแบบขึ้นเขาลงเรือจะทำให้เหนื่อยมาก อารมณ์ ต้องตรงต่อเวลาไม่ทำให้คนอื่นอารมณ์เสีย อุจจาระ มีห้องน้ำเพียงพอ และไม่สกปรกเกินไป
        นอกจากนี้ยังมีเรื่องสนุกๆที่คุณดำรงนำมาเล่าให้ฟังอีก เช่น บางคนหลงอยู่ในห้องน้ำเนื่องจากมัคคุเทศก์สั่งไว้ว่าถ้าหลงที่ไหนให้ยืนอยู่ที่นั่น บางคนลืมชื่อโรงแรมแล้วกลับไม่ถูก บางคนนำภาพเขียนในห้องนอนของโรงแรมไปเก็บไว้ใต้เตียง เพราะเป็นภาพเขียนที่จ้องตาตลอดเวลา จึงถูกทางโรงแรมกล่าวหาว่าเป็นผู้โขมยภาพเขียน บางคนใช้สะบู่แล้วไม่มีฟองเนื่องจากไม่ได้นำพลาสติกที่ห่อไว้ออก บางคนจะเปิดประตูห้องน้ำในเครื่องบินแต่เปิดประตูทางออกของเครื่องบิน บางคนลืมตุ้มหูเพชรไว้ในช่องฟรีซของตู้เย็น บางคนลืมเลขโค๊ดของกุญแจกระเป๋าเสื้อผ้า บางคนห้อยพระเครื่องหลายองค์เวลาเดินผ่านเครื่องเอกซเรย์ที่สนามบินจะมีเสียงดังต้องเสียเวลาตรวจสอบ เป็นต้น
        เมื่อคุณดำรงบรรยายจบแล้ว ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นชมรมได้จัดให้มีการแสดงความยินดีกับสมาชิกของชมรมรวม 4 ท่านด้วยกัน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2542 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามแนวทศพิธราชธรรมและคุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ และมีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่นักบริหารราชการทั่วไปจะพึงยึดถือและปฏิบัติ นอกจากรางวัลนี้แล้วท่านยังได้รับรางวัล The St. John Bosco Award 2000 สาขานักการศึกษาดีเด่น จากสมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าเซเลเซี่ยน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2543 อีกรางวัลหนึ่งด้วย
        ท่านที่ 2 คือ ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ที่ได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบเนื่องจากท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพการศึกษาอย่างสูงทั้งด้านการสอนและการบริหารในตำแหน่งต่างๆ นับตั้งแต่คณบดีจนถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนบังเกิดผลก้าวหน้าแก่สถาบันเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป นอกจากนี้ท่านยังได้รับผิดชอบงานสำคัญภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและประเทศชาติด้วย เมื่อเร็วๆนี้ท่านได้รับการแต่งตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ประเมินมาตรฐานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงอนุมัติให้ท่านได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2543
        ท่านที่ 3 คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบเนื่องจากท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งจากการสอน การวิจัย และ การบริหาร ในส่วนการบริหารท่านเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตมหาสารคาม และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีที่ มศว นี้หลายตำแหน่ง ท่านเป็นนักวิชาการและนักวิจัยสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติ เมื่อท่านดำรงตำแหน่งบริหาร ท่านได้สนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัยอย่างดียิ่ง สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงอนุมัติให้ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2543
        ท่านที่ 4 คือ ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง ที่ได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ สืบเนื่องจากท่านประสบความสำเร็จจากการสอนและการบริหาร ท่านเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน) เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร
        จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก ได้ขับลำนำให้ฟังอย่างสนุกสนาน ขอนำลำนำสดๆมาลงพิมพ์ให้อ่านกันตอนหนึ่งดังนี้
"…แต่ว่าก่อนจะไปขอฝากอุดมการณ์  กราบเท้าทุกท่านโปรดจงฟัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนามอุโฆษมาตั้งหลายครั้ง 
บัดนี้มีนาฬิการะฆัง แม้จะตีดังก็ไม่ค่อยได้ยิน
เมื่อไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ว่า   นามมหาศรีนครินทร์ 
จะเลื่องลือระบือระบิล    ด้วยพวกท่านทั้งสิ้นช่วยกันผดุง
ผดุงเกียรติผดุงศักดิ์ผดุงรักษ์ผดุงศิลป์   ผดุงไว้ในดวงจินต์ศรีนครินทร์จึงจะรุ่งเรือง
รุ่งเรืองเรืองรองก็ต้องช่วยกันทั้งสิ้น 
อาจารย์ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์โปรดได้ยินโปรดกรุณา
อาจารย์ประเสริฐ  วิทยารัฐท่านสันทัดภูมิศาสตร์ศึกษา อย่าเพิ่งหยุดสอนเสียก่อนเวลา
ช่วยมาสอนให้ตลอดไป    ตลอดไปอย่าได้เลิกลา
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สอนจนกว่าจะปิดมหาวิทยาลัย  สอนตลอดไปทุกทุกปี…."
         หลังจากฟังขับลำนำแล้ว พิธีกรได้เชิญ รศ.ดร.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา ประธานชมรมคนใหม่ให้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับการเลือกตั้งในวันนี้ ท่านได้กล่าวว่าไม่คิดว่าจะได้รับการเสนอชื่อ ไม่ได้เตรียมตัวใดๆทั้งสิ้น เสมือนตกกระไดพลอยโจน จึงรู้สึกหนักใจ และขอความร่วมมือจากกรรมการเก่าและใหม่มาช่วยกันต่อไป 
         จากนั้นพิธีกรได้เชิญ รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีกล่าวถึงฝ่ายสวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือกับชมรมด้วยดีตลอดมาและตลอดไป ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมสันทนาการ คล้ายๆลอบบี้ของโรงแรม เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสมาชิกของชมรมได้ใช้กันในเร็วๆนี้
 ท้ายสุดคณะกรรมการชมรมได้มอบของที่ระลึกแด่ ศ.สุไร พงษ์ทองเจริญ ประธานชมรมที่หมดวาระ สำหรับของที่ระลึกเป็นภาพเขียนสีน้ำมันฝีมือ รศ.ดร.วิจิตร วรุตบางกูร ซึ่งถูกใจ ศ.สุไร พงษ์ทองเจริญ เป็นอย่างยิ่ง

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯประเภทชำระค่าบำรุงตลอดชีพ (เพิ่มเติม)
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 250. อาจารย์วลัย  อินทรัมพรรย์        251. อาจารย์จำรัส  น้อยแสงศรี
252. อาจารย์เชียรศรี  วิวิธสิริ             253. อาจารย์กานดา  ดาระสว้สดิ์
254. อาจารย์ชม  ภูมิภาค                   255. อาจารย์กัลยา  ภูมิภาค
256. อาจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต  257. อาจารย์ขจร  สุขรังสรรค์
258. อาจารย์ศรียา  นิยมธรรม          259. อาจารย์พัชรา  สุทธิสำแดง
260. อาจารย์สีอุไร  จิปิภพ                261. อาจารย์วิสันต์  กฎแก้ว
262. พ.อ.(พิเศษ) สุรเทพ  อภัยจิตร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและผู้สนใจ

        หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีกำหนดการบรรยายพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและผู้สนใจ ประจำปี 2544 ณ ห้องประชุมอาคาร ภปร ชั้น 18 ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น. มีเรื่องที่บรรยายและวิทยากร ดังนี้
วันพุธที่ 17 มกราคม 2544 เรื่อง "ปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ" โดย ศ.นพ.พิชัย บุณยรัตเวช
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง "ผมร่วง ปัญหาสุขภาพหรือวัยเสื่อม" โดย รศ.พญ.พรทิพย์ หุยประเสริฐ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2544 เรื่อง "ดูแลไตอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อมเร็ว" โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต
วันพุธที่ 18 เมษายน 2544 เรื่อง "ปวดศีรษะโรคธรรมดาที่ไม่ธรรมดา" โดย นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2544 เรื่อง "กรุงศรีอยุธยาเมืองที่รุ่งเรืองในอดีต" โดย อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2544 เรื่อง "การผ่าตัดข้อโดยผ่านกล้อง" โดย รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2544 เรื่อง "ภาวะสุดท้ายของชีวิต แนวคิด-ปรัชญา" โดย รศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2544 เรื่อง "แอโรบิคเพื่อสุขภาพ" โดย อาจารย์ละเอียด เพ็ชรพล
วันพุธที่ 19 กันยายน 2544 เรื่อง "ปัญหาสุขภาพชาย-หญิงวัยทอง" โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2544 เรื่อง "รำวงเพื่อสุขภาพ" โดย คุณไพฑูรย์ เข้มแข็ง
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง "เมื่อข้อเสื่อมจะดูแลอย่างไร" โดย พญ.มนาธิป โอศิริ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2544 เรื่อง "การใช้พืชสมุนไพรให้ได้ประโยชน์สูงสุด" โดย 
พ.ต.ท.หญิง วิภาศรี พิพัฒน์ภูมิ
        สมาชิกที่สนใจจะไปฟังโทรศัพท์สอบถามก่อนก็ได้ที่หมายเลข 2565416, 2565489

ออกเหงื่อป้องสมองไม่ให้แก่

          นักวิทยาศาสตร์ได้พบในการศึกษาว่า การออกกำลังช่วยบำรุงสมองของผู้สูงอายุ แม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุโดยแน่ชัด แต่ก็เชื่อว่าคงจะเกี่ยวเนื่องกับการออกกำลังไปช่วยให้เลือดลมเดินดีขึ้น โดยเลือดได้ช่วยพาออกซิเยนไปเลี้ยงด้วย
        นักจิตวิทยาของศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยดุ๊ก เมืองเดอแฮมของสหรัฐฯผู้ศึกษาวิจัยกล่าวว่า สิ่งที่ค้นพบสำคัญอันหนึ่งก็คือ การออกกำลังเป็นคุณกับการทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมโดยสมองบางส่วน อย่างเช่น เรื่องความจำ การวางแผน การดำเนินงานและใช้เล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง ล้วนแต่ดีขึ้นทั้งสิ้น ยกเว้นแต่ความตั้งใจและการใช้สมาธิ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยว
       เขากล่าวว่า "ผลของการศึกษาส่อว่า การออกกำลังอาจจะช่วยคุ้มไม่ให้สติปัญญาเสื่อมถอยลง เพราะความแก่ชราได้ เราจำเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไป ไม่แต่เพียงเพื่อให้รู้แน่ว่าการออกกำลังเป็นคุณแก่สติปัญญาอย่างไรเท่านั้น หากยังให้รู้ถึงกลไกภายในด้วย" พร้อมกับเสริมว่า "เป็นที่เชื่อว่าเหตุที่สติปัญญาของคนแก่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจหรือความดันโลหิตสูง มักเสื่อมลงไม่มากก็น้อยนั้น บางส่วนมาจากการมีเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง "
       จึงอาจเป็นได้ว่า การออกกำลังซึ่งทำให้กล้ามเนื้อและการทำงานแข็งแรงขึ้น อาจมีผลแบบเดียวกับสมองก็ได้" (ไทยรัฐ 19 มกราคม 2544)

กินปลาบ่อยๆ ช่วยพ้นภัยโรคอัมพาตทุกชนิด

สมาคมป้องกันโรคอัมพาตของอังกฤษ ได้ยกย่องผลการค้นพบในการศึกษาเรื่อง "กินปลาบ่อยๆช่วยพ้นภัยโรคอัมพาตทุกชนิด" พร้อมกับชักชวนให้ประชาชนบริโภคปลากันให้มากขึ้น โดยเฉพาะปลาที่มีน้ำมัน พวกปลาทูน่า เฮอริง แมคเคอเรลและซาร์ดีน แม้ผลการศึกษาของสำนักวิชาการแพทย์หลายแห่ง จะมุ่งกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ แต่สมาคมก็เชื่อว่า คงมีผลแบบเดียวกับผู้ชายเช่นกัน การวิจัยส่อว่า ผู้หญิงที่ชอบกินปลาจะไม่ค่อยเป็นอัมพาต โดยเฉพาะอันเนื่องจากก้อนเลือดในหลอดเลือดอุดตัน 
        รายงานกล่าวว่า 
"การกินปลาช่วยป้องกันเลือดจับตัวได้ 
แม้ว่าจะไม่ได้กินยาแอสไพริน" แต่ผลการวิจัยไม่พบว่า การกินปลามีผลกับอาการอัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก
 สมาคมยกย่องว่า ข่าวเรื่องนี้นับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง ในการป้องกันโรคอัมพาต พร้อมกับรีบบอกชักชวนให้ทั้งชาย และหญิงเริ่มกินปลากันให้มากขึ้น นับตั้งแต่บัดนี้ 
(ไทยรัฐ 20 มกราคม 2544)

ขำเดือนละครั้ง COUNTDOWN TO DESTRUCTION

On New Year's Eve, a lady stood up at the local pub and said that it was time to get ready for the celebrations.
At the stroke of midnight, she wanted every husband to be standing next to the one person who made his life worth living.
Well, it was kind of embarrassing. The bartender was almost crushed to death.

BARMAID TO ORDER

An eight-year-old kid swaggered into the lounge and demanded of the barmaid,
"Give me a double Scotch on the rocks."
"What do you want to do, get me in trouble?" the barmaid asked.
"Maybe later," the kid said. "Right now, I just want the Scotch."

NOT-SO-FAST FOOD
A friend and I were standing in line at a fast-food restaurant, waiting to place our order.
There was a big sign posted. "No bills larger than $20 will be accepted."
The woman in front of us, pointing to the sign, remarked, "Believe me, if I had a bill larger than $20, I wouldn't be eating here."

ท้ายจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นจดหมายข่าวฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการชมรมฯชุดรักษาการ
ที่มีศาสตราจารย์สุไร พงษ์ทองเจริญ เป็นประธานชมรมฯ ฉบับหน้าจะเป็นของคณะกรรมการชมรมฯชุดใหม่ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา เป็นประธานชมรมฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านสนับสนุนอย่างเคยนะครับ
       จดหมายข่าวทราบข่าวว่า อาจารย์กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มีกำหนดการพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 11 มีนาคม 2544 เวลา 17.00 น. ณ วัดธาตุทอง อาจารย์กำธรเป็นอาจารย์รุ่นแรกของ มศว สมัยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ชมรมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย
        ในจดหมายข่าวฉบับพิเศษ 1/2544 มีข่าวประชาสัมพันธ์ของสวนสุขภาพพร-สนอง ซอยสุขสวัสดิ์ 26 เขตราษฎร์บูรณะ เชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯไปฝึก "การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ" (เป็นการฝึกนวดเท้าตัวเองหรือนวดเท้าให้ผู้อื่นก็ได้) ซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งรัดใช้เวลาเพียง 1 วัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2544 นั้น ปรากฏว่าจดหมายข่าวส่งไปรษณีย์ถึงมือสมาชิกล่วงเลยวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคมไปแล้วอย่างน่าเสียดาย ต้องขออภัยด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามทางสวนสุขภาพจะจัดอีกในเร็วๆนี้ สมาชิกที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ รศ.อัจฉรา สุขารมณ์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว โทร.6641000 ต่อ 5230 (เวลาราชการ) หรือ โทร. 01-9217903 (นอกเวลาราชการ) นะครับ
        ในจดหมายข่าวฉบับนี้ได้เก็บตกจากงานวันประชุมใหญ่ของชมรมฯมาลงพิมพ์ให้อ่านกันด้วย เพื่อสมาชิกที่ไม่ได้ไปประชุมในวันนั้นจะได้ทราบข่าวสารพอสังเขป ถ้าหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ขอยืมเทปไปฟังได้ ส่วนกำหนดการบรรยายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น ได้รับความอนุเคราะห์
จาก ผศ.เกษร ผดุงรศ มามอบให้จดหมายข่าวนำมาลงพิมพ์ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกที่สนใจจะไปฟัง เพราะมีเรื่องที่น่าสนใจทุกเรื่อง ขอให้เก็บจดหมายข่าวฉบับนี้ไว้ตลอดปี 2544 เพื่อจะได้ไปฟังตรงตามวันเวลาดังกล่าว

พบกับคณะกรรมการชุดใหม่ในฉบับหน้านะครับ

 

คำขวัญของชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ มศว
"สายใยแห่งความสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกัน"

 

 

ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ อาจารย์ และข้าราชการ มศว

ประธานชมรม  ศ.สุไร พงษ์ทองเจริญ โทร.3927933, 7113267  รองประธานชมรม รศ.กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์  โทร.3923768  เลขานุการชมรม อจ.อัธยา  ภาดานุพงศ์ โทร. 5384017  ชำระค่าสมาชิกชมรม ผศ.ศรี ประจิมนอก หรือ      ผศ.เลิศ ชูนาค สหกรณ์ออมทรัพย์ โทร.2591474  หรือ ผศ.จำเนียร ร่มโพธิ์       โทร.3145410  สมัครสมาชิกชมรม และเรื่องทั่วไป  ผศ.เลิศ ชูนาค  สหกรณ์  ออมทรัพย์ โทร.2591474  ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว รศ.หวน พินธุพันธ์       โทร.5032668-9 หรือ E-mail Address : huan@psm.swu.ac.th  เรื่องทั่วไป            คุณยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย  กองการเจ้าหน้าที่  โทร.6641000 ต่อ 5725, 5634

 

หวน พินธุพันธ์ huan@psm.swu.ac.th (ผู้จัดทำจดหมายข่าว) 
รู้จักผู้จัดทำจดหมายข่าว และอ่านบทความเรื่องอื่นๆได้ดังนี้ 
http://psm.swu.ac.th/~huan/
http://www.swu.ac.th/swucc/ccnews/v03n04p08.html
http://www.swu.ac.th/swucc/ccnews/v03n05p07.html
http://www.swu.ac.th/news/old_club/
http://old-club.swu.ac.th/spnews2.htm
http://old-club.swu.ac.th/spnews3.htm
http://old-club.swu.ac.th/spnews4.htm
http://old-club.swu.ac.th/spnews6.htm
http://old-club.swu.ac.th/spnews7.htm
http://www.swu.ac.th/edu/marchnews3.htm
http://all-4-thai.com/Travel/kohkred.html
http://all-4-thai.com/Travel/outbound.html